algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden de IQ-Ladder

Algemene bepalingen:

1. Cliënt: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de IQ-Ladder een overeenkomst sluit, overwegend: ouders/verzorgers van scholier of de scholier zelf.

2. Scholier: Iedere natuurlijke persoon welke voor de diensten van de IQ-Ladder wordt ingeschreven.

3. Overeenkomst: iedere overeenkomst met betrekking tot de levering van diensten die tussen de IQ-Ladder en cliënt tot stand komt.

4. Tarieven: De geldende maandelijkse kosten voor met scholier en/of cliënt overeengekomen diensten zoals met u besproken over de telefoon en beschreven in de informatiemail.

5. Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand en daarnaast door betaling van de eerste factuur.

6. Inschrijfgeld: de IQ-Ladder rekent bij inschrijving voor haar diensten geen inschrijfgeld.

7. De duur van de overeenkomst: de overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van elke maand met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

 

Algemeen:

1. Cliënt dient zijn/haar juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact te leveren en eventueel op tijd te wijzigen.

2. Cliënt is tijdens de lessen telefonisch bereikbaar voor calamiteiten en dringende zaken.

3. Cliënt is WA verzekerd voor de scholier.

4. Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor de IQ-Ladder en voor cliënt. Alleen op verzoek van cliënt worden de gegevens ook aan derden verstrekt.

5. Alle door de IQ-Ladder geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda’s, intakedocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van de IQ-Ladder. Vermenigvuldiging en/of verspreiding is niet toegestaan.

6. De IQ-Ladder is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens het bezoek aan een Studietuin-vestiging.

7. Voor de begeleiding en registratie is de IQ-Ladder afhankelijk van de medewerking van de scholier. Als de scholier niet meewerkt, of gegevens achterhoudt of vervalst, kan de IQ-Ladder hiervoor en voor het eventueel falen van de begeleiding, geen aansprakelijkheid aanvaarden.

8. De IQ-Ladder is niet aansprakelijk voor tegenvallende studieresultaten. De IQ-Ladder verplicht zich wel tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet met betrekking tot bijles en/of huiswerkbegeleiding.

 

Tarieven en betaling:

1. Cliënt is aan de IQ-Ladder de tarieven verschuldigd zoals aangegeven in de informatiebrief en zoals geldend bij de totstandkoming van de overeenkomst. Op deze bedragen is geen BTW van toepassing, onderwijs is hiervan vrijgesteld.

2. De IQ-Ladder is gerechtigd de tarieven te wijzigen en zal cliënt hiervan minimaal een maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen.

3. De factuur wordt veertien dagen voorafgaand aan het begin van elke maand, per e-mail verstuurd naar cliënt. Deze factuur dient binnen het gestelde betalingstermijn van veertien dagen voldaan te worden, voor aanvang van de eerste les van de nieuwe maand.

4. De factuurbedragen zijn gebaseerd op de afgesproken lesdagen van de komende maand.

5. Betaling geschiedt per bank op de rekening van de IQ-Ladder of via een contante betaling.

6. Bij elke overschrijding van de betalingstermijn zal de IQ-Ladder een betalingsherinnering verzenden voor deze herinnering zal € 5 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij uitblijven van betaling na de herinnering zal een aanmaning verstuurd worden. Voor deze aanmaning zal €10 in rekening worden gebracht . Mocht betaling hierna nog steeds uitblijven, zullen de daarna aan het incasso-traject verbonden (administratie)kosten, aan de cliënt in rekening gebracht worden. In geval van verzuim zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van de IQ-Ladder op cliënt direct opeisbaar. Indien de IQ-Ladder over gaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van cliënt.

7. De IQ-Ladder behoudt zich het recht voor om, bij uitblijven van betaling, de bijlessen op te schorten totdat de betalingsachterstanden zijn voldaan. De betalingsverplichting voor de opgeschorte lessen blijft wel van kracht.

8. Bij ziekte van de scholier die langer aanhoudt dan vijf aaneengesloten werkdagen, brengt de IQ-Ladder de daaropvolgende lesdag(en) niet in rekening, mits deze ziekte aannemelijk gemaakt kan worden door bijv. een verklaring van de huisarts.

9. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen, dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum aan de IQ-Ladder kenbaar te worden gemaakt, tenzij cliënt de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

 

Bijles:

1. Scholieren dienen zich aan de huisregels van de IQ-Ladder te houden (zoals aangegeven in de algemene voorwaarden onder huisregels).

2. De minimale afname van bijles is 1x per week.

3. Vanaf het moment van inschrijving zijn de eerste vier bijlessen verplicht; daarna geldt de standaard opzegtermijn zoals hierboven omschreven.

4. Bij inschrijving wordt een vaste dag en tijd gepland voor de lessen.

5. Indien mogelijk kan een bijles in overleg met de IQ-Ladder worden verzet. De IQ-Ladder is hiertoe niet verplicht, kan dit dus ook niet garanderen.

6. Als een bijles door cliënt of scholier wordt afgezegd, dit geldt ook voor ziekte, wordt die les door de docent gebruikt om een vervangende opdracht te maken voor de scholier. Deze opdracht en als reguliere les in rekening gebracht. Dit geldt niet voor de allereerste bijles, omdat de docent dan nog geen beeld heeft van de scholier. Als vanuit de IQ-Ladder een bijles wordt afgezegd, wordt die les niet in rekening gebracht of in overleg verzet.

 

Huiswerkbegeleiding:

1. Scholieren dienen zich aan de huisregels van de IQ-Ladder te houden (zoals aangegeven in de algemene voorwaarden onder huisregels).

2. De IQ-Ladder adviseert minimaal 2 dagen huiswerkbegeleiding per week.

3. Extra huiswerkbegeleiding buiten de afgesproken dagen om, worden door de IQ-Ladder in rekening gebracht.

4. De IQ-Ladder kan alleen maar de scholier begeleiden als de agenda en de bijbehorende schoolboeken aanwezig zijn.

 

 

Huisregels

1. Tijdens de lessen dienen scholieren zich rustig te gedragen. Indien dit niet het geval is kan een scholier voor de rest van die les naar huis gestuurd worden.

2. Een scholier kan bij aanhoudend storend gedrag, voor twee lessen geschorst worden. Het moet gaan om specifiek benoemd, aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag. Deze lessen worden normaal in rekening gebracht.

3. Onmiddellijke schorsing kan volgen als een scholier met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij de IQ-Ladder. De factuur loopt dan door tot en met de eerstvolgende opzegdatum (zie artikel 7 onder Algemene Bepalingen). Daarna vervalt de bijles/huiswerkbegeleiding van de scholier.

4. Schade aan eigendommen van de IQ-Ladder worden, indien opzettelijk of door nalatigheid van de scholier, verhaald op cliënt.

5. De IQ-Ladder stelt ten behoeve van de huiswerkbegeleiding, diverse computers ter beschikking. Deze dienen uitsluitend als aanvulling op het schoolwerk gebruikt te worden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.

6. Een scholier dient minimaal 5 minuten voor aanvang van een bijles/huiswerkbegeleiding in de afgesproken locatie aanwezig te zijn. Bij verlate aankomst eindigt de bijles alsnog op het afgesproken tijdstip. De les erna start immers ook op tijd. Alle aankomst- en vertrektijden worden geregistreerd door de IQ-Ladder.

7. Tijdens de lessen dienen mobiele telefoons uitgeschakeld en opgeborgen te zijn.